دوره مقدماتی آموزش شطرنج کودکان

مجموعه کتاب های گام به گام

مجموعه کتاب های گام به گام براساس تازه ترين برنامه آموزش شطرنج به کودکان از منابع «بنياد شطرنج کاسپاروف» (Kasparov Chess Foundation) در آمريکا و کتب آموزشی Learning chess Step by Step در اروپا مهيا و تدوين شده است.

درس ها و مسائل هر گام و رشته ارتباطی مطالب، نحوه ی خاص آموزش سریال کتاب ها را مشخص می سازد.
خط روشن و آموزشی اين مجموعه برپايه مشاهده و شناخت نشانه های درسی آن استوار است. کتابخانه ای است که مصورسازی دانش در همه کتب آن آشکار است و مفاهيم از راهی مستقيم و در متنی پويا و ملموس قابل درک اند. چنانکه مشاهده سيب برای همه مردم دنيا يکی است و نيازی به تفسير ندارد! اتکا بر تفکر ديداری و تبعيت مشاهده از نکات درسی در قالب انبوهی مسائل با سرعت بيشتر برای مهارتی بالاتر به نوآموزان آموخته می شود. در اين روش يا ما مشاهده می کنيم و درس ها و مدل ها را می بينيم و توضيح می دهيم و يا در پی يافتن و ساختن آن مدل ها در مسائل مختلف و بازی هستيم.
متدولوژی علمی - عمل گرايي و امکان تجربه يعنی وجود محيط و وسايل تمرين را نکته مرکزی در روند يادگيری می داند.
درس های شطرنج هم سطح نيست و به ناچار درسطوح مختلف بايد تدريس شود تا جامعيت آن بتواند گام به گام آموزنده گردد.

 

جاذبه های نقاشی بهانه ای است تا کودکان ۳ تا ۴ ساله خوب نگاه کنند، تجسم کنند و شکل ها را بسازند.يافتن تشابه و تفاوت و تکميل اشکال و رنگ آميزی و دانستن ارزش مهره ها مباحث آن است.

اولين رمز تدريس موفق، علاقه مند کردن نوآموزان به يادگيری است!

gam1

سخنی با مادران و پدران

هم اکنون فرزند ما در حال رشد است. منش، هوش، قدرت ها و مهارت های او در حال تکميل شدن است. نيروی ذهن و مغز او با انديشيدن تکامل می يابد اندام های او به سادگی رشد می کند. اما پرورش توانايی های تفکر مانند قدرت استدلال، تحليل و نقد، خلاقيت، تمرکز و تصميم گيری به همان سادگی نيست، نياز به کار پيگير و با برنامه دارد.

سخت در اشتباهيم اگر تصور کنيم توانايی های تفکـر می تواند با تغـذيه تامين شود و خـودبه خود رشـد می کند و يا اينکه مسائل انديشه و مهارت های آن در دوران کودکی به دست نمی آيد و به دوران نوجوانی و پس از آن مربوط است . محققان و روان شناسان کودک ثابت کردند که بچه ها در ۵ سالگی به ۸۰ درصد رشد نهايی خود می رسند و شگفت آن که رشد بعدی بيشتر در جهت کمّی است تا کيفی!

بنابراين کودکان را نبايد از مسائل فکری دور نگهداشت و بايد با برنامه ای منظّم به آنها فکر کردن را بياموزيم. مشخص شده است که کودکان بسيار بيشتر از بزرگترها مستعدّ يادگيری و مهارت های فکری اند و در تمام کشورهای پيشرفته جهان آموزش تفکر برای کودکان در صدر وظايف نهادهای آموزشی است. همه برآنند که :

فکر کردن را باید از کودکی آموخت !

اما سوال اينجاست: چرا بچه ها کم تمرکزند و فکر کردن را به اندازه بازی کردن  دوست ندارند. پاسخ آن است که بچه ها حاضر نيستند لذت ها و شادی ها را به تاخير اندازند. فکر کردن و تمرکز، هر بازی و عملی را به بعد موکول می کند. آنها صبر و حوصله شادی حاصل از تمرکز و فکر کردن را ندارند. اگر آنها با اين نوع شادی ها آشنا شوند قدر آن را خوب می دانند و برای آن سر و دست می شکنند.

بازی شطرنج امکان لذت و شادی حاصل از فکر کردن را برای بچه ها مهيّا می سازد. علاقه کودک را به گونه ای موثر در حل مسائل برمی انگيزد و با فعال کردن ذهن، عادت به انديشيدن را پديد می آورد.

سوخوملينسکی کسی که با عشقی بی کران سرتاسر زندگيش را وقف تدريس و تربيت کودکان کرد و ۳۰ جلد کتاب و ۵۰۰ مقاله در اين باره نوشت می گويد:

«شطرنج در آن بخش از کار ما که با گسترش الگوهای فکری سرو کار داشت نقش مهمی ايفا می کرد. کوچولوهای ما به شطرنج جذب می شدند. اين بازی به تفکر آنها نظم می بخشيد و قدرت تمرکز آنان را افزايش می داد مهم تر از همه حافظه آن ها را تقويت می کرد من می ديدم که بچه ها از نظر ذهنی می توانستند موقعيتی را که  قبلا وجود داشته در نظر زنده کنند و موقعيت هايی را که احتمالا از پی می آيد از نظر بگذرانند. بدون کمک گرفتن از شطرنج نمی توان نيروی ذهنی و حافظه بچه ها را به تمام و کمال گسترش داد. شطرنج از عوامل ضروری تکامل فکری کودکان است.» (تعليم و تربيت علمی برای همگان ترجمه رضی هيرمندی)

gam2

آموزش حرکات و زدن مهره ها از همان درس اول در بازی های دو جانبه تمرين می شود و درس به درس تا به آخر که مات کردن حريف است ادامه می يابد.
اين شيوه تدريجی شرکت در بازی ها از ساده تا پيچيده بر اشتياق و علاقه کودکان ۴ تا ۷ سال در يادگيری بازی ها می افزايد. باور ما آموختن در هنگام بازی و بازی در هنگام آموزش است.

بازی شطرنج نمايش روند تفکر است. رويارويی انديشه و اراده هاست. در اين بازی جريان تفکر را می توان احساس کرد و ديد. آگاهی بر فرآيند تفکر برای ما که پيگير تربيت منطقی انديشه فرزندانمان هستيم بسيار دلکش و دارای نهايت اهميت است.
شناخت روند تفکر و بررسی آن در بازی شطرنج رابطه علم و عمل را ويرايش می کند. آيا بازيکن بازی را به دانش خود پيوند می زند؟ آيا فهم حرکات را دارد؟ دشواری اصلی کجاست؟ عدم دقت و تمرکز، ناتوانی در يادگيری، عدم خلاقيت و ضعف در قدرت محاسبه و يا علل ديگر مانع رشد تفکر و تحکيم آن است.
به عبارتی ساده شطرنج نظام ذهنی بازيکنان را در معرض يک «کالبد شکافی» دقيق برای آموزش انديشيدن قرار می دهد. همين بررسی و پژوهش تفکر، پروسه ای است که فوائد شطرنج را تجربه مند می سازد:
۱٫ تقويت روند تفکر
۲٫ تربيت منطقی انديشه1
۳٫ توانايی استدلال
۴٫ رشد تفکر ديداری
۵٫ قدرت محاسبه
۶٫ قدرت پيش بينی
۷٫ تقويت تمرکز
۸٫ تفکر همه جانبه
۹٫ توانايي قضاوت
۱۰٫ قدرت تخيل
۱۱٫ قدرت قياس
۱۲٫ خلاقيت
۱۳٫ قدرت تجزيه و تحليل
۱۴٫ استفاده بهينه از زمان
۱۵٫ روحيه پيگيری در حل مسائل
۱۶٫ پايداری و مقاومت
۱۷٫ اعتماد به نفس
۱۸٫ تعادل روحی و اخلاقی در دشواری و سختی ها

 

درس های شطرنج کامل تر از هر درس ديگری به طور عملی و کاربردی عادت به درست انديشيدن را می آموزد و از آن مهمتر انگيزه و رغبت انديشيدن را در فراگيران برمی انگيزد.
شطرنج ورزش مغز است. سلول های مغز را ماساژ می دهد و به ذهن تحرک و جنبش می دهد، فعال و زنده بودن ذهن توان درک مسائل را بالا می برد و اشتهای حل مسئله و رسيدن به جواب را تحريک می کند.
تاکنون هيچ وسيله آموزشی در جهان ديده نشده که همانند شطرنج بتواند به درجه دقت و معرفت در داوری و شناخت بيافزايد.

دو اشاره :
برای يادگيری مطالب اين کتاب نيازی به مربی حرفه ای و اطلاعات قبلی نيست. احتياجی به صفحه و مهره هم نيست. خودآموزی است جامع که به خودی خود راهنمای مفيدی برای شطرنج آموزان است. مربيان گرانقدری که با خردسالان سر و کار دارند اجازه دهند اين نونهالان با مشاهده خود به مفاهيم برسند. امکان دهند هرچه بيشتر خودشان نکات درسی را دريابند. شما با اشاره های خود فقط راهنمايي کنيد ولی دروس را به «زور» به آنها ياد ندهيد. ياد نمی گيرند! در اين خصوص اشاره به دو نکته را ضروری می شمارم.

2

نکته اول :
آموختن تعبير آموزش در عمل است. آلمانی ها در مثلی مـی گويند: هـرجا تنها يـک نفـر حـرف می زند و ديگران گوش می دهنـد به دو دليل آنجا «کلاس درس» نيـست : -۱ تنها يـک نفـر حرف می زند و -۲ ديگران گوش می دهند.
پروفسور پال هالموس رياضی دان بزرگ مجاری بر اين باورست که: «بهترين راه آموختن عمل است و بدترين راه آموزش صحبت کردن»۱
آموختن نوعی فعاليت عملی است. مانند شنا کردن و يا نواختن پيانو. می توان آموخت به نحوی که از سرمشق خوبی تقليد شود و مرتب تمرين کرد.

تصور نکنيد که آموختن از طريق انتقال چيزی از يک ذهن به ذهن ديگری صورت می پذيرد. بين ذهن معلم و ذهن شاگرد شکاف عميقی به نام فعاليت وجود دارد. هيچ کس با گفتار آن مربی که می گويد دست و پای خود را کجا و چگونه قرار دهيد شنا کردن را نياموخته است. برای يادگيری شنا بايد وارد آب شد.
هيچ انديشه و نظريه ای نمی تواند به اندازه تجربه شخصی خودتان شما را ياری دهد. فعاليت عملی، معيار ياد گرفتن است. شما آنچه را که انجام می دهيد ياد گرفته ايد و نه آنچه را می دانيد. برخی فلاسفه معتقدند که : اگر به يادگيری به عنوان يک فرآيند ذهنی فکر کنيد از يادگيری فعال باز می مانيد مشاهده کنيد، تجربه کنيد، ياد می گيريد.

3

جورج پوليا رياضی دان بزرگی که کتابهايش مرجع هر معلم و مربی آموزشی است می گويد : «بهترين روش ياد گرفتن يک مطلب آن است که خودتان آن را ياد بگيريد».
شگفت انگيز است! يادگيری بدون مربی و معلم بيشتر به يک آرزوی بزرگ شباهت دارد تا فعاليتی ثمربخش. اما پوليا ادامه می دهد که : «آرزوهای بزرگی وجود دارند که به صورت آرزو باقی می مانند. اين آرمان های دست نيافتنی خيلی هم بی فايده نبودند. تاکنون کسی به ستاره قطبی دست نيافته است ولی بسياری از مردم با نگاه کردن به آن توانسته اند مسير درست حرکت خود را پيدا کنند، همان گام های کوچکی که به سمت آرزوهای دست نيافتنی برمی داريد می تواند استعداد و توانايي شما را در حل مسائل افزايش و تکامل دهد» ۲
بنابراين آن کوششی ثمربخش است که هرچه بيشتر به سوی آن «آرزوی بزرگ» حرکت کند. دانش آموز بايد تلاش کند تا بيشترين قسمت ممکن هر مسئله را خودش مستقلاً ياد بگيرد.

نکته دوم :
در اصل «آموزش شطرنج با تصوير» گزيده است از دو جلد کتاب Teaching chess step by step. اين ترجمه نه آزاد است و نه واژه به واژه و مقيّد. روايت ابتکاری نگارنده است که دريافت آسان تر و زودتر مطالب را سبب می شود به گونه ای که متن اصلی مانند يک ميدان مغناطيسی آن را در حوزه خود قرار می دهد. دروس در قالب نوينی در سه بخش متمايز و مرتبط نکات درسی، کار در کلاس و فعاليت عرضه می شود تا بر سه رکن مهم آموزش هر درس بيشتر تأکيد و توجه گردد.

ارتباط اين تقسيم بندی بر مشاهده استوار است و هدف اصلی کتاب اين است که فراگيران بتوانند خوب ببينند. مشاهده منجر به فهم نکات درسی می شود به شرطی که هدف معينی آن را هدايت کند. کافی نيست که نوآموزان را به خوب فکر کردن تشويق کنيد. آنان هنوز مشاهده کردن را بلد نيستند. مشاهده تکيه گاهی است برای تعميم و حدس. درس ها با تصاوير واضح در برابر چشمان شطرنج آموزان است و پس از آن به هيچ چيز بيشتری جز مشاهده نيازی نيست!

4

بخش اول : نکات درسی
درس ها با تصاوير مختلف و بيان ساده است. تصاوير را خوب نگاه کنيد. شطرنج يعنی توانايي مشاهده. مطالب را به دقت بخوانيد تطبيق
خواندنی ها با تصاوير به معنای فهميدن دروس
می باشد.

 

بخش دوم : کار در کلاس5
بعد از هر درس مسئله هايي به دانش آموزان داده می شود تا با دروس آشنايي بيشتری پيدا کنند. هنگام انجام دادن اين تمرين ها در کلاس مواردی را که ياد نگرفته ايد معلوم می شود و می توانيد آنها را بپرسيد. پرسيدن کليد دانش است!

 

بخش سوم : فعاليت6
هدف از انجام دادن فعاليت ها اين است که مفاهيم موردنظر به کار برده شوند و درک شوند. آنها را در بازی کشف کنيد و مهارت پيدا کنيد. مهارت در هر درس مهمتر از دانش آن درس است و نتيجه کار و تمرين منظم است. درسی که در آن مهارت نداريد بی فايده است و کاربردی ندارد.

– از متن سخنرانی پروفسور پال هالموس در گردهمايي رياضی دانان امريکا در
شهر سانفرانسيسکو – ژانويه ۱۹۷۴
– خلاقيت رياضی نوشته جورج پوليا ترجمه پرويز شهرياری

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021