نگاهی به ورزش شطرنج از دیدگاه مدیریت

تاریخ ثبت مقاله: 1393/10/24

نگاهی به ورزش شطرنج از دیدگاه مدیریت

مقدمه: مديريت در جهان از عظيم ترين و با ارزش ترين سرمايه ها و اركان هر جامعه محسوب ميشود ، زماني يك جامعه ميتواند به سوي توسعه و رشد پیش رود كه مديران لايق و كاردان در آن مشغول به فعاليت باشند. عليرغم پيشرفت اعجاب انگيز بشر در زمينه معرفت علمي و فناوريهاي نوين ، فرهنگ و ارتباطات ، جهاني شدن ، انقلاب اطلاعات و ظهور انفجار گونه اينترنت ، فرصتهاي نوپديد كسب وكار بخصوص در عرصه تجارت الكترونيك مديريت جهاني دچار انواع بي نظمي ها همراه با چالش هاي فراوان ، بحرانهاي فزاينده ، ارتجاع به شكل نوين در قالب استبداد ، استعمار و استثمار ، مي باشد كه بنظر ميرسد يكي از علل ايجاد اين بحرانها عدم ملاحظه هدف آفرينش و خلقت انسان ، سرشت و فطرت وي در اين مديريت مي باشد. آغاز پيدايش تفكرمديريت به روزهايي برمي گردد ، كه افراد هر جامعه هم بصورت گروهي ، اولين تلاششان را براي رسيدن به اهداف به كار مي بردند . سبك مديريتي هر جامعه متاثر از ارزشهاي حاكم بر آن جامعه است . زيرا ارزشها از يك سو تعيين كننده اهداف و از سوي ديگر راهنماي شيوه ها و تبيين ابزار رسيدن به اهداف مي باشند. مديريت دستاورد خلاقيت و انضباط فكري بشر است و ظهور آن درحوزه روابط انساني و تعامل انسانهاست و كاركرد عمده آن برخورداري فزونتر انسان از سعي و كوشش فرد و جمع است. يكي از مهمترين فعاليت هاي بشر ، مديريت است . تمام مديران در همه سطوح و در انواع تشكيلات در صورتي كه وظيفه اساسي خود را طرح ريزي و نگهداري محيطي بدانند كه در آن افراد بصورت گروهي كار ميكنند ، مي توانند اهداف معيني را به انجام برسانند.بعبارت ديگر مديران مسئول فراهم كردن شرايطي هستند تا بتوانند بهترين مشاركت را در انجام وظيفه گروه ، داشته باشند.

يكي از تكنيك هايي كه اخيرا طرح گرديد " تفكر شطرنجي در مديريت " (2) مي باشد كه در اين ايده در يك سازمان كليه عوامل انساني درگيردرآن ، مسئوليت پذير بوده وضمن ارتباط متقابل واثرگذار با يكديگر ، در جهت دستيابي به اهداف سازماني حركت نموده وتابع برنامه مي باشند. تفكر شطرنجي ، نحوه تفكرمنطقي و كارآمد را آموزش ميدهد و انتخاب بهترين گزينه را از ميان گزينه هاي موجود نشان داده و ميتواند به مديران و ساير اعضاء اهميت برنامنه ريزي و پيآمدهاي تصميم گيري را بياموزاند. در اين مقاله سعي بر ان شد كه ابتدا اهداف ، روشها ومزاياي اين تفكر و نگاه را ارائه نموده و در ادامه به نقد و تحليل محتواي ان بپردازيم. ساليان دراز است كه از بازي شطرنج به عنوان بهترين بازي فكري ياد مي شود. باتوجه به قوانين و حركت مهره هاي آن مي توان به پيچيدگيهاي تازه اي درباره اين بازي پي برد. در اين مقاله با نگاهي متفاوت سعي شده است درسهايي از علم مديريت را در آن يافت... درسهايي كه در اين بازي شيرين درارتباط با علم مديريت مي توان آموخت و آنها را به كار گرفت، عبارتند از

1-    هدفمند بودن حركت: يك شطرنج باز، هدف از بازي خود را مات كردن حريف مقابل در كنار يك نرمش فكري مي داند. براي هر حركت خود نيز هدفي دارد. حركاتي به منظور گستــرش بازي، تأمين امنيت شاه وآرايش مهره ها براي حمله يا دفاع از اين قبيل حركات است. در بازيهاي حرفه اي به منظور شناخت هر چه بيشتر سبك بازي حريفان ، نياز است كه بازي حريفان، چند بار بررسي شده و مورد تجزيه تحليل قرار گيرد. يك مدير سازمان توليدي ويا خدماتي نيز مي بايست اهداف بلند و كوتاه مدت خود را با توجه به وضعيت پيراموني(شرايط بازار، تهديدها و فرصتها، نقاط ضعف و قــوت و ...) ترسيم كرده و برنامه هاي عملياتي براي دستيابي به آن را مشخص و به صورت مداوم آن را كنترل كند. نكته مهم در تعيين اهداف سازماني، انتخاب صحيح اهداف با توجه به تحليل بازار و رقبار، مشخص كردن زمان، مجري، منابع، هزينه انجام پروژه و همچنين تعيين شاخصي به منظور اندازه گيري ميزان دستيابي به هدف است.

2-   سازماندهي:

بازيكن در نقش شاه مهاجم با توجه به قانون شطرنج مي تواند شاه حریف را محصور، تهديد و به هدف خود ( مات كردن شاه) برسد. مسلماً در اين بازي برنده كسي خواهد بود كه از حركت مهره ها به نحوه مطلوبتري استفاده كند. در اين بازي براي اينكه بتوان شاه را محصور و آن را مات كـرد، نياز به اين است كه از تمام مهره ها بهره گرفت و شاه را از جهات مختلف تهديد و جلو حركت آن را مسدود كرد. مديران نيز براي رسيدن به اهداف خود مي بايست تمامي امكـانات و منابع لازم را مهيا كرده و زمينه هاي لازم جهت استفاده بهينه از آن را فراهم سازند. در غير اين صورت با كاهش كارايي و افزايش قيمت تمام شده محصولات خـود و در نتيجه از دست دادن تدريجي بازار رو به رو خواهند شد.در اين زمينه طراحي واقعي و اجرايي نمودار سازماني، تعيين و ابلاغ مسئوليتها و شرح وظائف افراد، تعيين و تأمين منابع اجراي فرايند هاي سازماني، مشخص ساختن روشها و دستورالعملهاي اجراي هر فرايند و تعريف و پايش شاخصهاي اندازه گيري اثر بخشي وكارايي فرايند ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.  

 

 

3-  هدايت مهره ها:

به منظور مات كردن حريف كافي است تمامي مهره ها را بگونه اي كنار هم قرار دهيد كه ضمن پشتيباني آنها از يكديگر، خانه هاي حركت شاه حريف مسدود گردد. مسلماً اگر هر يك از آنها بدون تعامل با ديگر مهره ها، در گوشه اي از صفحه شطرنج به كار گرفته شوند، شما پيروز ميدان نخواهيد بود. در يك سازمان نيز اگر پرسنل واحد هاي مختلف از جمله كيفيت، مهندسي، توليد، اداري و غيره هر يك سرگرم فعاليتهاي خويش باشند ودر يك راستا هدايت نشوند، آن سازمان به اهداف خويش نايل نخواهد شد.

4-    برنامه ريزي:

براي مات كردن حريف نياز به برنامه ريزي است. مسلماً بدون برنامه و تنها جواب بازي حريف را دادن، شما را به مقصود نمي رساند. برنامه ريزي در علم مديريت نيز از اهميت ويــــژه اي برخودار است. مديران به خوبي مي دانند، بدون برنامه ريزي به هيچ هدفي نخواهند رسيد.

5-   پايش و كنترل:

در بازي شطرنج برنامه اي كه در ذهن شما براي مات كردن حريف مقابل ترسيم مي شود، مرتباً باتوجه به حركات تدافعي و تهاجمي حريف مي بايست تغيير كند وگرنه همان برنامه اوليه هيچوقت شما را به هدفتان نزديك نمي كند. در علم مديريت نيز برنامه هاي تنظيم شده براي دستيابي به اهداف مي بايست در دوره هاي منطقي، كنترل و در صورت نياز بهنگام گردد. همچنين عوامل عدم اجراي برنامه، شناسايي و با تعريف اقدامات اصلاحي موثر، رفع گردد.

6-   حفظ مهره ها:

 از ديگر فنون مهم بازي شطرنج، حفظ مهره هاست. در بازي شطرنج هر مهره ارزشي نسبي دارد، و اين ارزش بسته به موقعيت بازي متغير است. نيروهاي انساني هر سازماني نيز باتوجه به مسئوليتها و فعاليتهايي كه انجام مي دهند داراي ارزش نسبي هستند و مطمئناً هيچ نيـروي بي ارزشي وجود ندارد زيرا با وجود اين نيازي به استخـدام آن فرد در سازمان احساس نمي گرديد.بنابراين، حفظ نيروهاي انساني براي دستيابي به اهداف سازمان همانند بازي شطرنج بسيار مهم است. فراهم كردن منابع و زمينه هاي لازم جهت اجراي مطلوب امور محوله، نشان دادن توجه و اهميت شما به فعاليت كاركنانتان، فراهم ساختن بستر رشــد و خلاقيت پرسنل و به كارگرفتن ساير روشهاي انگيزشي از جمله تكنيك هاي حفظ نيروها در سازمان است.

7-  حمايت مهره ها:

 اگر مهره سرباز با حمايت وهدايت شما به انتهاي صفحه شطرنج برسد، تبديل به مهره باارزشي همچون وزير مي گردد. در يك سازمان نيز اگر نيروهاي انساني به طور مناسبي ازطريق سيستم هاي آموزشي وانگيزشي رشد پيدا كنند، مطمئناً فوايد بيشتري براي سازمان به ارمغان مي آورند.

8-   پيش بيني حركات بعدي:

 يكي از مهمترين فنون بازي شطرنج، بازي خواني آن است. قبل از هر حركت مي بايد حداقل چند حركت خود و حريف را در ذهن بررسي و تجزيه و تحليل و سپس اقدام به بازي كرد. همانند اين بازي، مديران نيز مي بايست قبل از اخذ هر تصميمي، پيامدهاي آن را پيش خود تجزيه وتحليل كرده و باتوجه به عواقب آن، تصميم را اتخاذ كنند. بارها و بارها متاسفـانه حتي در تصميم گيري هاي كلان مديريتي نيز شاهد اينگونه تصميمات عجولانه بوده ايم. تصميماتي كه چند حركت بعد آن خوانده نشده بود

9-    پرهيز از حركات اضافي:

در شطرنج، بازي با مهره سفيد يك مزيت محسوب مي گردد زيرا يك حركت از مهره سياه پيش بوده و قدرت تهاجم را دراختيار دارد. اين موضوع حاكي از اهميت هر حركت است لذا در اين بازي بايد مراقب هر حركت بود تا اين مزيت را حفظ كرده و با استفاده از حركت اضافي حريف بازي را به دست گرفت. در يك محيط رقابتي نيز اگر مديران حركت اضافي و نادرستي ازجمله پذيرش توليد محصولات بدون تقاضا، اخراج كاركنان موثر و... داشته باشند درجهت تضعيف سازمان گام برداشته و چه بسا بازار را به رقبا واگذارخواهندكرد.

10- گسترش توأم با تفكر:

در بازي شطرنج به منظور استفاده از تمامي مهره ها، نياز به گسترش بازي است. اين بدان معني است كه مهره ها را مي بايست به خانه هايي انتقال داد كه قابليت، حمله، دفاع و مانور بيشتري را داشته باشند. حال اگر اين گسترش بدون انديشه باشد موجبات از دست دادن بازي را فراهم مي كند. در يك محيط كاري نيز گسترش منابع سازمان ازجمله ساختمانها، تأسيسات، تجهيزات و نيروهاي انساني بدون درنظر گرفتن كيفيت، نوع و ميزان خروجي آنها به اتلاف منابع، كاهش بهره وري سازمان و افزايش قيمت تمام شده محصولات يا خدمات منجر مي گردد.

11- اندیشه گرفتن مهره ها:

گرفتن مهره هاي حريف در بازي شطرنج يك مزيت محسوب مي شود. در برخي مواقع حريف به منظور تخريب سد دفاعي و يا كشاندن مهره ها به سمت ديگر صفحه شطرنج و دلايلي اين چنيني، اقدام به فداكردن مهره ها مي كند و در قبال آن، برتري مــوردنظر خود را به دست مي آورد. به شما نيز در يك محيط كاري پيشنهاد توليد يك محصول جديد و يا ارائه يك خدمت جديد مي گردد كه اگر شما نسنجيده و يا به اصطلاح بدون امكان سنجي آن را بپذيريد و درعمل نتوانيد خواسته هاي موردانتظار مشتريان را برآورده سازيد، در آن صورت خود را براي پذيرش خسارات سنگيني آماده كنيد.

 12- مراقبت از آچمزشدن:

 اصطلاح آچمزي در شطرنج عبارت از حمله اي است عليه يك ســـوار كه سواري ديگر را از حمله محافظت مي كند. درواقع آچمز شدن، يك حركت غافلگيركننده ولي درعين حال قابل پيش بيني است. همانند بازي شطرنج كه تنها مي بايست مراقب آچمز شدن بود و از آن گريخت، در سازمانها نيز مي بايست به فكر مقابله با اينگونه تهديدات و حوادث غيرمترقبه ازجمله تغييرات شرايط بازار، پايان عمر محصول، وضعيت رقبا، خرابي دستگاههاي كليدي، نارضايتي و استعفاي كاركنان، قطعي برق و غيره بود و طرحهاي واكنشي با اينگونه تهديدات تهيه شود.

13-    شكست، مقدمه پيروزي:

همان طور كه يك شطرنج باز مي بايست از شكستهاي خود در بازي نااميد نشده و از آن درس عبرت بگيرد، شما نيز اينگونه بعداز هر شكست كوچك و بزرگ به دنبال سرزنش اين و آن نباشيد بلكه به دنبال ريشه بروز آن مشكل بگرديد و با حذف آن، موجبات پيروزي خود را فراهم كنيد. همانگونه كه در مقدمه اين نوشتار آمده است اين تفكر نيز به مانند ساير نظريات و ايده ها ميتواند راه گشاي بسياري از مشكلات باشد و در رسيدن سازمان به اهداف خود كمك شاياني بنمايد 

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸