تاريخچه المپيادهاي جهاني شطرنج از سال 1927 تا 1954(1)

تاریخ ثبت مقاله: 1391/09/01

نقل از رخ Xرخ

تاريخچه المپيادهاي جهاني شطرنج از سال 1927 تا 1954

بي گمان بازيهاي المپياد که بصورت تيمي برگزار مي شود پرشور ترين رويداد جهان شطرنج به شمار مي رود و نگاهي به تاريخچه اين رويداد جالب توجه آنچنان لذت بخش و جذاب است که پرداختن به آن را ضروري مي نمايد و حيف است که دوستداران و شيفتگان پيکار انديشه ها را از آن بي خبر گذاشت. خصوصاً هستند قهرمانان و بازيکنان بيشماري که جستجوگر نتايج مبارزه همتايان خود در گذشته هاي دور و نزديک مي باشند. در اين سلسله مطالب دفتر المپياد را از اولين دوره آن ورق مي زنيم و در سالهايي که نام ايران در ميان تيم هاي شرکت به چشم مي خورد به تفصيل سخن خواهيم گفت ، يادي خواهيم داشت از اعضاي تيم به همراه نتايج مبارزه آنها در مقابل حريفان .

مسابقه المپياد جهان شطرنج برمي گردد به سال 1927 يعني سه سال بعد از تأسيس فدراسيون جهاني. بازيهاي المپياد كه بصورت تيمي برگزار مي شود به استثناي چهار دوره اول كه گاهي بصورت متوالي و گاهي هر دو سال يكبار انجام مي شد از سال 1931 به بعد بطور مرتب يك سال در ميان برگزار شد مگر در زمان جنگ دوم جهاني.

اولين دوره: لندن 1927

اولين دوره بازيهاي المپياد در سال 1927 در لندن گشايش يافت در اين دوره از مسابقات که فقط در گروه مردان برگزار شد 16 تيم حضور داشتند که به شيوه دوره اي و در يک گروه به مبارزه پرداختند . و در پايان تيم مجارستان با 40 امتياز مقام اول را احراز نمود. رتبه هاي بعدي را دانمارک با 38.5 و انگلستان با 36.5 امتياز به دست آوردند در ميان قهرمانان سرشناس حاضر در مسابقات به نامهايي چون مارکوزي از مجارستان ، گرونفلد از اتريش و ايوه از هلند بر مي خوريم.

امتياز

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تيم

رتبه

40

3.5

3.5

2.5

3

3.5

1.5

3

4

1.5

3

3

3

1.5

2.5

1

*

مجارستان

1

38.5

4

2

3.5

3

3

2.5

2

1

2.5

1.5

2.5

3.5

2

2.5

*

3

دانمارک

2

36.5

3

3

2

2.5

2.5

3.5

2

3.5

3

1.5

2.5

1.5

3

*

1.5

1.5

انگلستان

3

35

2.5

2

3.5

1

2

4

3.5

2

1.5

2.5

2

3

*

1

2

2.5

هلند

4

34.5

4

3.5

3

2.5

4

1

2.5

2.5

2.5

1.5

2.5

*

1

2.5

0.5

1

چکسلواکي

5

34

3

2.5

3

2.5

2.5

3

2.5

2.5

3

2

*

1.5

2

1.5

1.5

1

آلمان

6

34

3

1.5

3.5

3

2.5

2.5

1.5

3

1.5

*

2

2.5

1.5

2.5

2.5

1

اتريش

7

32

3

3.5

3.5

2

1.5

2.5

1.5

2

*

2.5

1

1.5

2.5

1

1.5

2.5

سوئيس

8

30

3

2

3

3.5

1.5

3

2.5

*

2

1

1.5

1.5

2

0.5

3

0

يوگسلاوي

9

28.5

2

3

3

2

2.5

1

*

1.5

2.5

2.5

1.5

1.5

0.5

2

2

1

ايتاليا

10

28

2.5

1.5

3

4

1.5

*

3

1

1.5

1.5

1

3

0

0.5

1.5

2.5

سوئد

11

27

3.5

3

2

1.5

*

2.5

1.5

2.5

2.5

1.5

1.5

0

2

1.5

1

0.5

آرژانتين

12

24.5

3

3

1

*

2.5

0

2

0.5

2

1

1.5

1.5

3

1.5

1

1

فرانسه

13

21.5

3.5

2.5

*

3

2

1

1

1

0.5

0.5

1

1

0.5

2

0.5

1.5

فنلاند

14

21.5

2

*

1.5

1

1

2.5

1

2

0.5

2.5

1.5

0.5

2

1

2

0.5

بلژيک

15

14.5

*

2

0.5

1

0.5

1.5

2

1

1

1

1

0

1.5

1

0

0.5

اسپانيا

16

دومين دوره: لاهه 1928

درسال 1928 شهر لاهه ( هلند) شاهد دومين دوره بازيها بود. تعداد تيم ها به رقم 17 افزايش يافته بود كه باز هم در يك گروه و به روش دوره اي انجام شد و تيم قدرتمند مجارستان با 44 امتياز مقمم قهرماني را تكرار كرد.در حاليكه تيم امريكا كه در دوره اول حضور نداشت با 5/39 امتياز دوم شد مقام سوم را تيم لهستان با 37 امتياز كسب نمود. سرشناس ترين بازيكنان حاضر در اين دوره عبارت بودند از كارشدان امريكايي و فرايد من از لهستان.

امتياز

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تيم

رتبه

44

4

3.5

3

2.5

2

3

2.5

3.5

3

3

2.5

1.5

3.5

2

3

1.5

*

مجارستان

1

39.5

3

3

2

2

2.5

2

3

3

3

1.5

2

2

3.5

3.5

1

*

2.5

آمريکا

2

37

4

2.5

2

2

2.5

2.5

2.5

2

3

2.5

3

1

2

1.5

*

3

1

لهستان

3

36.5

3.5

1.5

3

3.5

3

1

3

3

2

2

1

2

3

*

2.5

0.5

2

اتريش

4

34

3

2

2.5

3

2.5

4

3

1.5

3

3

1

1.5

*

1

2

0.5

0.5

دانمارک

5

34

4

1.5

2.5

2

2

2.5

1.5

1.5

2

1

1.5

*

2.5

2

3

2

2.5

سوئيس

6

34

4

4

2.5

1

2

1.5

2

1.5

1

1.5

*

2.5

3

3

1

2

1.5

چکسلواکي

7

33.5

2

3

1.5

3

3

3

1.5

1.5

1.5

*

2.5

3

1

2

1.5

2.5

1

آرژانتين

8

31.5

3

3

2.5

3

1

1

2.5

2

*

2.5

3

2

1

2

1

1

1

آلمان

9

31.5

3

3.5

2

1.5

1.5

1.5

2

*

2

2.5

2.5

2.5

2.5

1

2

1

0.5

هلند

10

31

2.5

3

2.5

2.5

2

2

*

2

1.5

2.5

2

2.5

1

1

1.5

1

1.5

فرانسه

11

31

3

1.5

1.5

3

2

*

2

2.5

3

1

2.5

1.5

0

3

1.5

2

1

بلژيک

12

31

3.5

1

1.5

3

*

2

2

2.5

3

1

2

2

1.5

1

1.5

1.5

2

سوئد

13

30

3

3.5

3.5

*

1

1

1.5

2.5

1

1

3

2

1

0.5

2

2

1.5

لتوني

14

26.5

1.5

1.5

*

0.5

2.5

2.5

1.5

2

1.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1

2

2

1

ايتاليا

15

25.5

3.5

*

2.5

0.5

3

2.5

1

0.5

1

1

0

2.5

2

2.5

1.5

1

0.5

روماني

16

13.5

*

0.5

2.5

1

0.5

1

1.5

1

1

2

0

0

1

0.5

0

1

0

اسپانيا

17

سومين دوره: هامبورگ 1930

سومين دوره بازيها در سال 1930 در شهر هامبورك انجام شد در حاليكه لهستان با بهره گيري از نامداراني چون تارتاكوور، روبين اشتاين و فرايد من با 48.5امتياز مجارستان قهرمان دو دوره قبل را به زير كشيد. مجارستان با 47 امتياز در مكان دوم ايستاد و رتبه سوم نصيب آلمان شد كه 44.5امتياز كسب كرده بود. علاوه بر استادان لهستاني، قهرمانان صاحب نامي چون ماركوزي از مجارستان ، زميش از آلمان و بالاخر آلخين از فرانسه در مسابقات حضور داشتند. بد نيست بدانيم كه آلخين بهترين نتيجه را بين 90 شركت كننده به دست آورد او از مجموع 9 بازي خود 9 امتياز كسب كرد بدون يك شكست و يا تساوي .
    امتياز
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    تيم
    رتبه
    48.5
    3.5
    3.5
    4
    4
    2.5
    3
    3.5
    2.5
    2.5
    4
    3
    1.5
    2
    1.5
    2
    2
    3.5
    ●
    لهستان
    1
    47
    3
    4
    4
    4
    4
    3.5
    3.5
    3.5
    3
    2
    2
    1.5
    3
    1.5
    2
    2
    ●
    0.5
    مجارستان
    2
    44.5
    4
    3
    2.5
    2
    3.5
    2.5
    3
    3.5
    3.5
    3
    3
    1.5
    0.5
    2
    3
    ●
    2
    2
    آلمان
    3
    43.5
    4
    3
    2
    3.5
    3
    2
    3
    3
    3.5
    2
    1.5
    2
    4
    2
    ●
    1
    2
    2
    اتريش
    4
    42.5
    3.5
    3.5
    3
    4
    2
    2.5
    3.5
    2
    1
    3.5
    2.5
    0.5
    2
    ●
    2
    2
    2.5
    2.5
    چكسلاواكي
    5
    41.5
    4
    4
    3
    3
    3.5
    2.5
    1.5
    2.5
    2.5
    2
    2
    2.5
    ●
    2
    0
    3.5
    1
    2
    آمريكا
    6
    41
    2
    4
    3
    2.5
    1
    3.5
    3
    3
    1.5
    1.5
    1.5
    ●
    1.5
    3.5
    2
    2.5
    2.5
    2.5
    هلند
    7
    40.5
    3.5
    3
    3.5
    2.5
    2
    2.5
    3.5
    2.5
    3
    2
    ●
    2.5
    2
    1.5
    2.5
    1
    2
    1
    انگلستان
    8
    40
    4
    3.5
    3
    3.5
    3.5
    3
    3
    2.5
    2
    ●
    2
    2.5
    2
    0.5
    2
    1
    2
    0
    سوئد
    9
    35
    3.5
    2
    3
    4
    3
    3
    2
    1
    ●
    2
    1
    2.5
    1.5
    3
    0.5
    0.5
    1
    1.5
    لتوني
    10
    31
    4
    2.5
    2.5
    3
    1
    2
    2
    ●
    3
    1.5
    1.5
    1
    1.5
    2
    1
    0.5
    0.5
    1.5
    دانمارك
    11
    28.5
    2.5
    3
    3
    1.5
    3.5
    2.5
    ●
    2
    2
    1
    0.5
    1
    2.5
    0.5
    1
    1
    0.5
    0.5
    فرانسه
    12
    28.5
    2.5
    2.5
    3.5
    3.5
    1
    ●
    1.5
    2
    1
    1
    1.5
    0.5
    1.5
    1.5
    2
    1.5
    0.5
    1
    روماني
    13
    22.5
    2
    1
    1
    0
    ●
    3
    0.5
    3
    1
    0.5
    2
    3
    0.5
    2
    1
    0.5
    0
    1.5
    ليتواني
    14
    22
    2.5
    3.5
    1
    ●
    4
    0.5
    2.5
    1
    0
    0.5
    1.5
    1.5
    1
    0
    0.5
    2
    0
    0
    ايسلند
    15
    21.5
    1.5
    2
    ●
    3
    3
    0.5
    1
    1.5
    1
    1
    0.5
    1
    1
    1
    2
    1.5
    0
    0
    اسپانيا
    16
    18
    2
    ●
    2
    0.5
    3
    1.5
    1
    1.5
    2
    0.5
    1
    0
    0
    0.5
    1
    1
    0
    0.5
    فنلاند
    17
    16
    ●
    2
    2.5
    1.5
    2
    1.5
    1.5
    0
    0.5
    0
    0.5
    2
    0
    0.5
    0
    0
    1
    0.5
    نروژ
    18

چهارمين دوره: پراگ 1931

چهاردهمين دوره المپياد كه در سال 1931 با شركت 19 تيم به روش گذشته در پراك برگزار شد شاهد پيروزي تيم آمريكا بود استاداني چون كاشدان، مارشال و هوروويتز با كسب 48 امتياز قهرماني آمريكا را رقم زدند. پس از آمريكا، تيم هاي لهستان و چكسلواكي به ترتيب با 47 و 5/46 امتياز دوم و سوم شدند حضور بزرگاني چون آلخين از فرانسه ، تارتاكوور از لهستان و پتروف از لتوني در كنار قهرمانان آمريكا بازيهاي جالب توجهي را به نمايش گذاشتند.
امتياز
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
تيم
رتبه
48
3
4
4
3.5
3.5
3
3
2
2.5
2.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2
1.5
3.5
2
آمريكا
1
47
2.5
4
2.5
4
3
3.5
3
2
2.5
3.5
1.5
2
2
1.5
3
2
2.5
2
لهستان
2
46.5
4
3.5
4
3.5
3.5
2.5
2.5
3
2.5
3
1.5
2.5
2
2.5
1.5
2.5
1.5
0.5
چكسلاواكي
3
46
4
3.5
3.5
3
3
3.5
2.5
2.5
1.5
2.5
3.5
2.5
2
1.5
1
1.5
2
2.5
يوگسلاوي
4
45.5
3.5
3.5
4
3
3
3
2.5
3
2.5
2.5
0.5
1.5
2
2.5
3
2.5
1
2
آلمان
5
45.5
4
3.5
4
2.5
2.5
3
3
2.5
3
1
1.5
2.5
2
1.5
2.5
1.5
2.5
2.5
لتوني
6
45.5
3.5
3
3.5
3
3.5
2
3
4
3
2.5
2
1
2
2
2
2
2
1.5
سوئد
7
45
3
2.5
3
3.5
4
2.5
3
2.5
2.5
1.5
2.5
3
1.5
2.5
1.5
1.5
2
2.5
اتريش
8
44
3.5
3.5
3.5
3
3
1.5
1.5
3
2.5
2.5
1.5
2
2.5
3.5
0.5
2.5
2.5
1.5
انگلستان
9
39.5
3
3.5
3.5
2.5
3
3
2
3
1.5
1.5
2.5
1.5
3
1.5
1.5
1
0.5
1.5
مجارستان
10
35
4
2
3
2.5
2
2
3.5
0
2.5
1.5
1.5
1
1
1.5
2.5
1.5
1.5
1.5
هلند
11
34
3
3
2.5
2.5
1
2.5
3
4
1
1
1.5
0
1.5
1
1.5
1
2
2
سوئيس
12
30.5
3
3
3
3
1
2
1
0.5
2
2.5
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1
1
ليتواني
13
29.5
2.5
3
3
1.5
1.5
2
1.5
2
1
2.5
1.5
2
1
1
0.5
1.5
0.5
1
فرانسه
14
28
3
2
1.5
3
2.5
3
3
2
1
1
0
0.5
1.5
1
1
0.5
1
0.5
روماني
15
24
2
3.5
2.5
1
2.5
1
1.5
1.5
1.5
1
0.5
1
1.5
1
1
0.5
0
0.5
ايتاليا
16
19.5
3
3.5
1.5
2.5
1
1
1.5
1
0.5
0.5
1
0.5
0
0
0.5
0
1.5
0
دانمارك
17
15.5
2
0.5
0.5
2
1
1
1
2
0.5
0.5
1.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0
نروژ
18
15.5
2
1
2
1
1.5
1
1
0
1
0.5
1
0.5
0
0.5
0
0
1.5
1
اسپانيا
19

پنجمين دوره: فولك استون 1933

پنجمين دوره بازيها در سال 1933 در شهر فولك استون (انگلستان) گشايش يافت كه در ميان 15 تيم شركت كننده تيم قدرتمند امريكا با بهره گيري از اساتيدي چون كاشدان، مارشال و فاين و كسب 39 امتياز گوي سبقت را از ديگران ربود در حاليكه چكسلواكي با 5/37 و سوئد با 34 امتياز دوم و سوم شدند. دراين دوره از بازيها آلخين كه در روي ميز اول تيم فرانسه مبارزه مي كرد  با 5/9 امتياز از مجموع 12 بازي ، بهترين بازيكن شناخته شد .
خواندنيها:
 • فولك استون شاهد كمترين حضور تيمها در تاريخ 80 ساله المپيادها بود. آرژانتين، مكزيك، اسپانيا و استوني علي رغم اعلام آمادگي، در رقابتها حضور پيدا نكردند تا در نهايت جدول مسابقات با 15 تيم بسته شود.
 • تمام بازيكنهاي حاضر در رقابتها حداقل 4 بازي انجام دادند، چيزي كه در هيچ دوره ديگر رخ نداد.
 • كارل شاليكا از چكسلاولكي تنها بازيكني بود كه هيچ تساوي در كارنامه اش ثبت نشد.
    امتياز
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    تيم
    رتبه
    39
    3.5
    3.5
    3
    2
    2.5
    3
    3
    3
    4
    3
    2.5
    3
    1.5
    1.5
    ●
    آمريكا
    1
    37.5
    3.5
    4
    3.5
    3.5
    3.5
    3
    2
    1.5
    2.5
    2
    0.5
    2.5
    3
    ●
    2.5
    چكسلاواكي
    2
    34
    3
    2.5
    3.5
    3.5
    2.5
    2.5
    1.5
    3.5
    2
    1.5
    2.5
    2
    ●
    1
    2.5
    سوئد
    3
    34
    3.5
    4
    2.5
    3.5
    2
    2
    2.5
    2.5
    2
    2.5
    2.5
    ●
    2
    1.5
    1
    لهستان
    4
    34
    3.5
    3
    3
    2.5
    2.5
    2
    3.5
    2.5
    1.5
    2
    ●
    1.5
    1.5
    3.5
    1.5
    مجارستان
    5
    33.5
    3
    2.5
    3
    3.5
    2
    2.5
    3
    2.5
    2.5
    ●
    2
    1.5
    2.5
    2
    1
    اتريش
    6
    30.5
    2.5
    2
    4
    2.5
    2
    2.5
    3
    2.5
    ●
    1.5
    2.5
    2
    2
    1.5
    0
    ليتواني
    7
    28
    3.5
    2.5
    2.5
    2.5
    1.5
    2.5
    3
    ●
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    0.5
    2.5
    1
    فرانسه
    8
    27.5
    3.5
    3
    2.5
    2.5
    3
    2.5
    ●
    1
    1
    1
    0.5
    1.5
    2.5
    2
    1
    لتوني
    9
    27
    3.5
    2
    1.5
    3.5
    3
    ●
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    2
    2
    1.5
    1
    1
    انگلستان
    10
    24.5
    3
    3
    1.5
    1.5
    ●
    1
    1
    2.5
    2
    2
    1.5
    2
    1.5
    0.5
    1.5
    ايتاليا
    11
    22.5
    3
    3
    3.5
    ●
    2.5
    0.5
    1.5
    1.5
    1.5
    0.5
    1.5
    0.5
    0.5
    0.5
    2
    دانمارك
    12
    17
    2
    1
    ●
    0.5
    2.5
    2.5
    1.5
    1.5
    0
    1
    1
    1.5
    0.5
    0.5
    1
    بلژيك
    13
    17
    1
    ●
    3
    1
    1
    2
    1
    1.5
    2
    1.5
    1
    0
    1.5
    0
    0.5
    ايسلند
    14
    14
    ●
    3
    2
    1
    1
    0.5
    0.5
    0.5
    1.5
    1
    0.5
    0.5
    1
    0.5
    0.5
    اسكاتلند
    15

ششمين دوره: ورشو 1935

ورشو پايتخت لهستان شاهد برگزاري ششمين دوره بازيها بود. در اين دوره كه در سال 1935 انجام شد 20 تيم حضور داشتند كه تيم آمريكا با تركيب فاين، مارشال، كوپچيك، ديك و هوروويني با 54 امتياز مقام چند دوره قبل را تكرار كرد و عنوانهاي دوم و سوم را سوئد با 5/52 و لهستان با 52 امتياز احراز نمودند . استاداني چون فلور از چكسلوالي وليليانتال از مجارستان در اين دوره حضوري فعال داشتند.
خواندنيها:
 • كوپچيك و ديك از تيم آمريكا اصليتي لهستاني داشتند و در حقيقت در سرزمين پدري خود بازي مي كردند.
 • تلاش كشور ميزبان براي متقاعد كردن فيده جهت شركت دادن تيمهاي شوروي و آلمان كه در آن زمان عضو فيده نبودند بي ثمر ماند.
 • آلخين گرچه بازهم دور از خانه اصلي و براي فرانسه بازي مي كرد، اما چهره شاخص رقابتها بود.
 • نايدورف جوان كه بعدها به يكي از سرشناس ترين شطرنجبازان جهان تبديل شد، براي اولين بار در تاريخ المپيادها براي تيم ميزبان به ميدان رفت.
امتياز
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
تيم
رتبه
54
3
3.5
3.5
4
3
3.5
2.5
3.5
2.5
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
1
2.5
1.5
آمريكا
1
52.5
3.5
3
4
4
3
3
3
2.5
2.5
3
3.5
2.5
3.5
2
1.5
2
2
1.5
2.5
سوئد
2
52
4
4
4
2
3
3
2.5
3
3.5
3.5
2.5
3
2
2
1.5
2
2.5
2.5
1.5
لهستان
3
51
3
3.5
3.5
3
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
3
2.5
3
1.5
2
3
2
1.5
2
3
مجارستان
4
49
4
3.5
3
2.5
3.5
2
3
4
2
3
3
2
2.5
2
2
2
2
2
1
چكسلاولكي
5
45.5
4
1.5
3
3
2.5
3
3
2.5
2.5
3
3
2
2
1
2
1
2.5
2.5
1.5
يوگسلاوي
6
43.5
4
3.5
3
1.5
2.5
3
2
1.5
2.5
2
2
1.5
2
3
2
2
2
2
1.5
اتريش
7
42
3
3.5
3.5
2.5
3
2.5
2.5
1.5
2
2.5
2.5
1
2
2
1.5
2.5
2
0.5
1.5
آرژانتين
8
41
3
2.5
3.5
3
3
3
1.5
2.5
1
1.5
2
3
2.5
2
2
1
1
1.5
1.5
لتوني
9
38
4
4
2
2
3
3
2
1.5
2.5
2.5
2
1.5
2
1
1
1.5
1.5
0.5
0.5
فرانسه
10
37.5
3.5
3
4
3.5
3.5
2.5
2
1.5
1.5
1.5
2.5
1.5
2
1
1
1
0.5
1
0.5
استوني
11
37
3.5
2
3
1.5
1
2.5
1.5
3
2.5
1.5
3
2
1.5
1.5
2
1.5
0.5
1.5
1.5
انگلستان
12
35
2
3.5
1
4
2
2
2
1
2.5
2.5
1.5
2.5
2.5
1.5
0
1.5
1
1.5
0.5
فنلاند
13
34
3
3
1
1.5
2
1.5
2
2.5
2
2
2.5
1.5
2
1
1
1.5
1.5
1
1.5
ليتواني
14
32
4
3.5
2
2.5
2
2.5
2
1.5
1.5
1
1
1.5
1
1
2
0.5
1
1
0.5
فلسطين
15
31.5
3.5
2
3
3.5
2
2
2
3
0.5
1
1
1
1.5
1.5
0.5
0.5
1
1
1
دانمارك
16
27.5
2.5
3
2
0.5
1.5
2.5
0
2.5
0.5
2
1
1.5
2.5
1
1.5
1
2
0
0
روماني
17
24
3.5
1.5
2
1
2
3
3
1
0
2
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0
0
0.5
ايتاليا
18
21
3
2.5
1
2
0.5
1
0.5
2
1
0
1.5
0.5
0.5
2.5
0.5
0.5
0
1
0.5
سوئيس
19
12
1
0.5
1.5
0.5
0
1
2
0.5
0.5
0
1
1
0
0
0
1
0
0.5
1
ايرلند
20


  

 

هفتمين دوره: استكهلم 1937

هفتمين دوره بازيهاي المپياد در سال 1937 در استكهلم برگزار شد . در اين بازيها كه 19 تيم را در برمي گرفت قهرمانان آمريكايي براي چهارمين دوره متوالي عنوان قهرماني را احراز نمودند. تيم آمريكا را رشفسكي ، فاين، كاشدان، مارشال و هوروويتز ياري مي دادند كه 5/54 امتياز حاصل مبارزه آنها در مقابل حريفان بود . تيم مجارستان با اختلاف 6 امتياز دوم شد و لهستان با 47 امتياز به مكان سوم دست يافت.
خواندنيها:
-    در سال 1936 شهر مونيخ آلمان گرچه ميزبان مسابقات المپياد شطرنج  بود، اما از آنجا كه فيده آن رقابتها را در اعتزاض به رفتار فاشيستي دولت آلمان تحريم كرده بود، بازيهايي آن سال در زمره المپيادهاي رسمي قرار نگرفت. 21 تيم در آن رقابتها حضور يافتند و مجارستان در غياب آمريكا قهرمان شد.
-    براي اولين بار تيم ديگري علاوه بر قهرمان، بازيهاي خود را بدون شكست پشت سر گذاشت. مجارستان در 11 ديدار پيروز شد و 7 بار مساوي كرد تا بدون شكست در جاي دوم قرار گيرد.
امتياز
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
كشور
رتبه
54.5
3.5
3
3.5
4
4
3
3.5
3.5
2
2.5
3
3.5
2.5
2
3
2.5
3.5
2
آمريكا
1
48.5
4
4
3.5
3
2.5
2
3
3
3
2
3
2
3
2.5
2
2
2
2
مجارستان
2
47
4
3
2.5
4
3.5
3
2.5
2.5
1.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
2.5
2
0.5
لهستان
3
47
4
3.5
2.5
4
3
4
2.5
3
2
3
2.5
3
2
1
2
1.5
2
1.5
آرژانتين
4
45
2.5
3
3.5
3.5
2.5
3
2.5
3
2
3
1.5
3.5
2.5
2
2
2
2
1
چكسلاواكي
5
44
3.5
2.5
3
2.5
2
3
2.5
2
3
2
2.5
3
2.5
2
3
1.5
1.5
2
هلند
6
41.5
4
3.5
3
3.5
3
3
3
0.5
2.5
2
3
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1
1.5
استوني
7
41.5
4
4
4
1.5
3
4
2
2
3.5
2
2.5
2.5
1
0.5
1
1.5
2
0.5
ليتواني
8
40
4
3.5
3
2
3.5
3
2.5
2
3
2
1.5
1
1.5
2.5
1.5
1.5
1
1
يوگسلاوي
9
38.5
2
3
3.5
2.5
3
3
2.5
2
3
2
2
2
2
1
1
0.5
2
1.5
سوئد
10
37.5
4
3
2.5
2.5
3
2
3
3
1
1
0.5
1.5
1
2
2
2.5
1
2
لتوني
11
34
2.5
3
2
2.5
2.5
3
1
1
2
2
2
3.5
2
1
1
1.5
1
0.5
فنلاند
12
34
2
3
3
3.5
2
3
3
1
1.5
1.5
2
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1
0.5
انگلستان
13
26.5
4
3
2
3
1.5
1
1
2
1
1
0
1
1
1
0
1
2
1
ايتاليا
14
24.5
2.5
1.5
2.5
2
2.5
2
1.5
1
1
0.5
1
1
2
1.5
1
0.5
1.5
0
دانمارك
15
23
2
1.5
3.5
2
1
0.5
1.5
1.5
1.5
2
2.5
0.5
1.5
0.5
0
0
1
0
ايسلند
16
22.5
3.5
2.5
0.5
1.5
2
1
2
1.5
0.5
1
0
1
1
0.5
1.5
1.5
0.5
0.5
بلژيك
17
19.5
2
1.5
2.5
2.5
1
1
1
1
1
0.5
0
0.5
1.5
1
0.5
1
0
1
نروژ
18
14
2
0.5
2
1.5
0
2
1.5
0
2
0
0
0
0.5
1.5
0
0
0
0.5
اسكاتلند
19

هشتمين دوره: بوينس آيرس 1939

افزايش تيم هاي شركت كننده در هشتمين دوره بازيها روش جديدي را براي انجام مسابقات طلب مي كرد. زيرا حضور 27 تيم ، برگزاي مسابقات را در يك گروه تقريباً غير ممكن مي نمود لذا در بدو امر تيم هاي شركت كننده به چهار گروه تقسيم شدند و پس از بازيهاي مقدماتي از هر گروه 4 تيم برتر براي حضور در گروه Aو  تيم هاي بعدي براي گروه Bانتخاب شدند . گروه Aبراي رتبه هاي اول تا شانزدهم مبارزه مي كردند و گروه Bبراي رتبه هاي هفدهم تا بيست و هفتم. در پايان تيم آلمان با 36 امتياز عنوان قهرماني را تصاحب كرد در حاليكه تيم لهستان با نيم امتياز كمتر به مقام دوم قناعت كرد و استوني با 5/33 امتياز سوم شدند. در اين دوره از مسابقات كه در سال 1939 و در بوئنوس آيرس برگزار شد به نام بزرگاني چون اليسكازس از آلمان ، كرس از استوني، كاپابلانكا از كوبا، تارتاكوور، نايدورف و فرايد من هر سه نفر از لهستان برمي خوريم.

خواندنيها:

-         براي اولين بار مسابقات در يك كشور غير اروپايي برگزار مي شد.

-    با توجه به برگزاي مسابقات در آمريكاي لاتين، تعدادي از كشورهاي اين منطقه براي اولين بار فرصت حضور در المپياد شطرنج را به دست آوردند.

-    آمريكا قهرمان 4 دوره گذشته، غايب بزرگ المپياد هشتم بود. بازيكنان آمريكا به خاطر دوري بلند مدت از خانه خواستار دريافت 2500 دلار شده بودند كه با درخواست آنها موافقت نشد.

-    با توجه به اشغال اتريش و چكسلاواكي توسط هيتلر، ديگر تيم هاي مستقل از اين دو كشور وجود نداشت. دو بازيكن اتريشي الاصل براي آلمان به ميدان رفتند و بازيكنان چكسلاواكي اجازه يافتند با تيمي مستقل اما نه تحت نام چكسلاواكي به ميدان بروند.

-    تمام تيم هاي اروپايي با يك كشتي به نام "پرياپوليس" پس از سه هفته سفر دريايي به محل برگزاي مسابقات رسيدند.

-    مرحله نهايي المپياد روز اول سپتامبر همزمان با آغاز جنگ جهاني دوم شروع شد. به همين خاطر تعداي از بازيكنان از جمله سه شطرنجباز تيم ملي انگلستان از ادامه رقابتها انصراف دادند و همين امر باعث خروج انگليس از جدول رقابتها شد.

-    با توجه به آغاز جنگ جهاني دوم، نتيجه 6 ديدار از جمله آلمان با فرانسه و آلمان با لهستان بدون انجام بازي 2-2 مساوي در جدول درج شد.

-    تعدادي از بازيكنان در پايان رقابتها حاضر به بازگشت به كشورهاي خود نشدند، از جمله نايدورف بزرگ كه براي هميشه در آرژانتين ماند.

-         المپياد هشتم تنها المپيادي بود كه هيچ نتيجه 4 بر صفر در آن رقم نخورد.   

 

نهمين دوره: دوبروونيك 1950

جنگ دوم جهاني المپياد جهاني شطرنج را همچون ساير رشته هاي ورزشي به تعطيلي كشاند و تنها بعد از گذشت يازده سال و در سال 1950 نهمين دوره بازيها در دوبروونيك ( يوگسلاوي) گشايش يافت نهمين دوره المپياد كه اولين بازيهاي بعد از جنگ جهاني محسوب مي شود از تعداد كمتري شركت كننده برخوردار بود و تنها 16 تيم را در بر مي گرفت. لذا برعكس دوره قبل بازيها فقط در يك گروه برگزار شد كه پس از 15 روياروئي تيم يوگوسلاوي با برخورداري از گليگوريچ، پيرك، تريفونوويچ و ويدمار با مجموع 5/45 امتياز اول شد. تيم آرژانتين با 5/43 امتياز در مكان دوم جاي گرفت و آلمان غربي رتبه سوم را احراز نمود ( لازم به يادآوري است كه كشور آلمان پس از جنگ جهاني دوم به دو كشو رجداگانه آلمان غربي و آلمان شرقي تقيسيم شده بود) از نظر انفرادي بهترين نتيجه را نايدورف كسب كرد او كه در ميز اول مبارزه مي كرد از مجموع چهارده بازي خود يازده امتياز كسب كرد. بايد اضافه كنيم كه نايدورف در اين دوره تيم آرژانتين را همراهي مي كرد زيرا در طول جنگ به آرژانتين مهاجرت كرده و تبعيت آن كشور را پذيرفته بود. در بين ساير نامداران حاضر در المپياد نهم مي توان از اساتيدي چون بولباچان از آرژانتين، اونزيكر از آلمان غربي، تريفونوويچ از يوگوسلاوي و اوانس از امريكا نام برد. در اين دوره از بازيها شاهد تغييري در تركيب تيم ها مي باشيم. در دوره هاي قبل هر تيم از چهار بازيكن اصلي و يك بازيكن ذخيره تشكيل مي شد در حاليكه از دوره نهم اعضاي تيم به 6 بازيكن ( چهار بازيكن اصلي و دو بازيكن ذخيره) افزايش يافت.

خواندنيها:

با توجه به اختلاف پيش آمده بين شوروي و يوگسلاوي، ديگر تيم هاي اروپاي شرقي به تبعيت از شوروي در اين رقابتها حضور نيافتند.

آمريكا با آنكه تنها تيمي بود كه بدون شكست رقابتها را تمام كرد، اما در نهايت در مكان چهارم قرار گرفت.

از 10 ديداري كه هله  فنلاندي براي كشورش به ميدان رفت 9 بازي مساوي شد كه از اين نظر جالب توجه است.

خانم سيلانس از فرانسه اولين زني بود كه در المپياد شطرنج بازي مي كرد.

در جريان ديدار آمريكا با يونان، رشفسكي مقابل ماستيچياديس مرتكب اشتباه بزرگي مي شود. او بي درنگ متوجه حركت بازنده خود مي شود و به حريف پيشنهاد تساوي مي دهد. حريف او غافل از وضعيت برنده مساوي را مي پذيرد.

امتياز 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
45.5 4 4 4 4 4 3 3 3.5 2 2 3 2.5 2 3 1.5 يوگسلاوي 1
43.5 3 3.5 3.5 4 3.5 3.5 2.5 2.5 3 3 4 1.5 1.5 2 2.5 آرژانتين 2
40.5 4 3.5 2 3 3 4 3 3 2.5 2.5 2.5 3 1.5 2 1 آلمان غربي 3
40 3.5 4 2.5 3 3 2.5 2.5 2 3.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2 آمريكا 4
37 4 4 2.5 3.5 3.5 2 2 2 2.5 2.5 1.5 2 1 2.5 1.5 هلند 5
32 3 1.5 3 3.5 1.5 3.5 3 2 2 2.5 2.5 1.5 1.5 0 1 بلژيك 6
31.5 3.5 3.5 3 2 1.5 2.5 1.5 2 2.5 1.5 1.5 2 1.5 1 2 اتريش 7
30.5 2 4 2.5 2.5 3 2 2.5 2 1.5 2 1.5 0.5 1.5 1 2 شيلي 8
28.5 3.5 3.5 2 2.5 2.5 1 0.5 2 2 2 2 2 1 1.5 0.5 فرانسه 9
28 2.5 3 2 1.5 3 0.5 3.5 1.5 2.5 1 2 1.5 1 1.5 1 فنلاند 10
27.5 3.5 2 3 2 1.5 3.5 3 2 1.5 0.5 2 1.5 0 0.5 1 سوئد 11
25 2.5 2 3.5 3 2.5 1 1.5 1 2.5 2.5 0.5 1 1 0.5 0 ايتاليا 12
22 3.5 3 2 1 2 2.5 1.5 1.5 2 0.5 0.5 1 1 0 0 دانمارك 13
21.5 2 3 2 0.5 1 2 2 1.5 1 1 1.5 1.5 2 0.5 0 پرو 14
15 3.5 1 1 2 2 1 0.5 0 0.5 2.5 0 0 0.5 0.5 0 نروژ 15
12 0.5 2 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 2 0.5 1 0 0.5 0 1 0 يونان 16

دهمين دوره: هلسينكي 1952

دهمين دوره بازيها المپياد كه در سال 1952در شهر هلسينكي فنلاند گشايش يافت از يك نظر استثنايي به شمار مي رود و آنهم حضور مقتدرانه تيم شطرنج اتحاد شوروي   مي باشد. تيم اتحاد شوروي با تركيب كرس، اسميسلوف، برونشتين، گلر، بولسلاوسكي و كوتوف موفق شد مقام قهرماني را در اولين حضور خود در بازيها المپياد جشن بگيرد. جالب توجه است بدانيم كه استادان نامدار شوروي علاوه بر فتح دهمين دوره بازيهاي المپياد يازده دوره ديگر بطور متوالي اجازه عرض اندام به ديگران را نداد و 12 دوره متوالي فاتح مسابقات شناخته شدند. پس از تيم شوروي كه در مرحله نهايي 21 امتياز كسب كرده بود تيم آرژانتين با 5/19 امتياز به مقام دوم رسيد و رتبه سوم از آن آلمان غربي گرديد. لازم به ياد آوري است كه اين دوره از بازيها با توجه به 25 تيم شركت كننده در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار شد.

خواندنيها:

-         دهمين المپياد شطرنج همزمان با المپيك تابستاني در هلسينكي برگزار شد.

-         گونزالس از كوبا و نايدورف از آرژانتين دو بازيكني بودند كه در تمام بازيهاي تيم هايشان به ميدان رفتند.

جدول فينال گروه A:

امتياز 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
21 3.5 3.5 3 2.5 2 2 2 2.5 شوروي 1
19.5 3.5 2.5 3.5 3 1.5 1.5 2.5 1.5 آرژانتين 2
19 2.5 3 2.5 3 2 2.5 1.5 2 يوگسلاوي 3
18 3.5 3 2 1.5 2 1.5 2.5 2 چكسلوواكي 4
17 2 3 1.5 2 2 2 2.5 2 آمريكا 5
16 3.5 2 2.5 2 2.5 1 1 1.5 مجارستان 6
13 2 2 1.5 2.5 2 1.5 0.5 1 سوئد 7
10.5 1.5 2 2 1 1 1 1.5 0.5 آلمان عربي 8
10 2.5 2 0.5 2 0.5 1.5 0.5 0.5 فنلاند 9
 

 

يازدهمين دوره: آمستردام 1954

سال 1954 شهر آمستردام شاهد مبارزه شركت كنندگان در يازدهمين دوره بازيهاي المپياد بود. تيم قدرتمند اتحاد شوروي با يك تغيير در تركيب تيم دوره قبل ( حضور بات و ينيك قهرمان جهان به جاي بولسلاوسكي) با اختلاف چشمگيري به عنوان قهرماني دست يافت . تيم شوروي در حالي در مرحله نهايي 34 امتياز كسب كرد كه قهرمانان آرژانتيني با هفت امتياز كمتر به عنوان دوم بسنده كردند و يوگوسلاوي با نيم امتياز كمتر از  تيم دوم در جايگاه سوم قرار گرفت. اين دوره از بازيها كه شاهد حضور 26 تيم بود و همانند دوره قبل در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار گرديد.

خواندنيها:

ابتدا قرار بود بازيهاي اين دوره در آرژانتين برگزار شود كه به خاطر مشكلات مالي ميسر نشد و ميزباني به هلند واگزار گرديد.

پاول كرس كه در ميز چهارم براي شوروي بازي مي كرد از 14 بازي 13 بازي را برد و تنها در يك بازي مساوي كرد تا يك ركورد دست نيافتني به ثبت برساند.

بنت لارسن جوان كه براي نخستين بار در تركيب تيم  افول كرده دانمارك به ميدان رفت بعدها به يكي از ستاره هاي دنياي شطرنج تبديل شد.

 

جدول فينال گروه A:

امتياز 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
21 3.5 3.5 3 2.5 2 2 2 2.5 شوروي 1
19.5 3.5 2.5 3.5 3 1.5 1.5 2.5 1.5 آرژانتين 2
19 2.5 3 2.5 3 2 2.5 1.5 2 يوگسلاوي 3
18 3.5 3 2 1.5 2 1.5 2.5 2 چكسلوواكي 4
17 2 3 1.5 2 2 2 2.5 2 آمريكا 5
16 3.5 2 2.5 2 2.5 1 1 1.5 مجارستان 6
13 2 2 1.5 2.5 2 1.5 0.5 1 سوئد 7
10.5 1.5 2 2 1 1 1 1.5 0.5 آلمان عربي 8
10 2.5 2 0.5 2 0.5 1.5 0.5 0.5 فنلاند 9

يازدهمين دوره: آمستردام 1954

سال 1954 شهر آمستردام شاهد مبارزه شركت كنندگان در يازدهمين دوره بازيهاي المپياد بود. تيم قدرتمند اتحاد شوروي با يك تغيير در تركيب تيم دوره قبل ( حضور بات و ينيك قهرمان جهان به جاي بولسلاوسكي) با اختلاف چشمگيري به عنوان قهرماني دست يافت . تيم شوروي در حالي در مرحله نهايي 34 امتياز كسب كرد كه قهرمانان آرژانتيني با هفت امتياز كمتر به عنوان دوم بسنده كردند و يوگوسلاوي با نيم امتياز كمتر از  تيم دوم در جايگاه سوم قرار گرفت. اين دوره از بازيها كه شاهد حضور 26 تيم بود و همانند دوره قبل در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار گرديد.

خواندنيها:

ابتدا قرار بود بازيهاي اين دوره در آرژانتين برگزار شود كه به خاطر مشكلات مالي ميسر نشد و ميزباني به هلند واگزار گرديد.

پاول كرس كه در ميز چهارم براي شوروي بازي مي كرد از 14 بازي 13 بازي را برد و تنها در يك بازي مساوي كرد تا يك ركورد دست نيافتني به ثبت برساند.

بنت لارسن جوان كه براي نخستين بار در تركيب تيم  افول كرده دانمارك به ميدان رفت بعدها به يكي از ستاره هاي دنياي شطرنج تبديل شد.

 

جدول فينال گروه A:

امتياز 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
34 4 3.5 3 3.5 3.5 2 3 3 2.5 2.5 3.5 شوروي 1
27 3.5 3 2.5 3 2.5 3 2 2.5 3 1.5 0.5 آرژانتين 2
26.5 2.5 2.5 2 3.5 3 3 1.5 2.5 2 2.5 1.5 يوگسلاوي 3
24.5 2.5 3.5 2.5 3 2 1.5 2 3 2 1 1.5 چكسلوواكي 4
23.5 3 4 4 2.5 0.5 2.5 2 1 1.5 1.5 1 آلمان غربي 5
23 3.5 2 2 2 3 1 2 2 2.5 2 1 مجارستان 6
22 2.5 2 3 0.5 3 3 1.5 2.5 1 1 2 اسرائيل 7
21 2 3 2.5 3 1 1 3.5 2 1 1.5 0.5 هلند 8
17 2.5 1 2.5 1 3.5 2 1.5 1 0.5 1 0.5 انگليس 9
17 2.5 2.5 1.5 1.5 1 2 0 1.5 2 1.5 1 بلغارستان 10
15 2 1.5 3 1 2 2 0 0.5 1.5 1 0.5 سوئد 11
13.5 2 1.5 1.5 2 1.5 0.5 1 1.5 1.5 0.5 0 ايسلند 12

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸