معرفي كتاب : دوره مقدماتی آموزش شطرنج کودکان

تاریخ ثبت مقاله: 1391/04/14

دوره مقدماتی آموزش شطرنج کودکان

 

گام اول : جاذبه های نقاشی بهانه ای است تا بچه ها مهره های شطرنج را بشناسند. شناسایی مهره ها با نقاشی ابتکاری نو در این کتاب است (ویژه 4 سال و بیشتر)

game1.jpg

گام دوم : طرز حرکات و مهره گرفتن مهره با تصویر است. کیش و مفاهیم کیش و مات و راههای نوین مات با وزیر و رخ و دو رخ از مباحث این کتاب است (ویژه 5 سال و بیشتر)

game2.jpg

کتاب کار گام دوم (پایه 1) : برای مهارت در مباحث گام دوم حل تمرینات این کتاب ضروری است. شیوه نوین آموزش مات در یک حرکت در این کتاب قابل تأمل و توجه است (ویژه 5 سال و بیشتر)

گام سوم : چگونگی ثبت حرکات و آموزش بنیادی تاکتیک­ها و آخر بازی سه قسمت اصلی این کتاب است (ویژه 7 سال و بیشتر)

درک مسائل بنیادی (پایه 2) : این کتاب مکمل پایه 1 و در سطحی بالاتر تنظیم شده است. سه بخش اصلی آن نقشه راه ، مات در دو حرکت و آخر بازی است. مسائل نقشه راه مسائل نوینی است که کمتر به آن توجه شده و درک مفاهیم استراتژی و تاکتیک را نشان می دهد. مبحث مات در دو حرکت شیوه نوینی برای آموختن مات های دو حرکتی است (ویژه 7 سال و بیشتر)

 

مقدمه کتاب پایه 2 – درک مسائل بنیادی

 

اينک کتاب درک مسائل بنيادی (پایه 2) در اختيار علاقه مندان قرار می گيرد. اين جلد در سطحی بالاتر تنظيم شده و برداشت و تدوينی از پنج کتاب :

 

1.  Learning chess step 2 (By: Rob Brunia, Cor van Wijgerden) 

2.  Learning chess step 1plus (By: Cor van Wijgerden)

3.  Learning chess step 1extra (By: Cor van Wijgerden) 

4.  Learning chess step 2 plus (By: Cor van Wijgerden)

5.  Learning chess step 2 extra  (By: Cor van Wijgerden)

 

است که به تناسب تمرينات هفت بخش دارد. در بخش «مات در دو حرکت» برای آنکه مباحث با نظم و ترتيب فهماتری رده بندی شوند از پنج کتاب :

 

6.  The Manual of  Chess Combination (By: Sergey Ivashchenko)

7.  u2345 Chess Problems (By: Milan Velimirovic, Marjan Kovacevic)

8.  o303 Tricky Check Mate (By: Fred Wilson, Bruce Alberston)

9.  Winning Chess Exercises for Kids (By: Jeff Coakley)

10.  o202 Checkmate for Children (By: Fred Wilson, Bruce Alberston)

 

با تغيير در برخی مسائل استفاده شده است. کتاب طبقه بندی معينی از مباحث را بدست می دهد که نمونه ای از کار سيستمی است. برای حل مسائل تدارک قبلی لازم است و کتاب کار گام دوم (پايه 1) را بايد مطالعه و تمرين کرد. روند تکاملی تمرينات به ناچار سطوح بالاتری دارد و ذهن را برای حل دشواری هايي که در بازی پيش می آيد آماده تر می سازد.

در اکثر مسائل توجه بر دو مفهوم اصلی حمله و دفاع متمرکز است و موضوعات متفاوتی برای هرچه شفاف تر کردن آنها مطرح می شود. ادراک حمله در ساختن «مات در يک حرکت» و «پياده رونده» و چگونگی حملات دو حرکتی در مسائل «مات در دو حرکت»، در کنار شيوه های دفاع مؤثر در برابر حملات ماتی و پياده رونده هسته مرکزی تمرينات است.

از جمله مزيت های ارزشمند کتاب حاضر ارائه تصويری روشن از متد آموزشی مسائل «مات در دو حرکت» و شيوه تفکر هدفمند در مسائل «نقشه راه» است. در اين دو بخش به وضوح دو سؤال اساسی هر مسئله شطرنج يعنی: 1- چه بايد کرد (استراتژی) و 2- چگونه بايد حرکت کرد (تاکتيک)، تحليل می شوند و با مسائل قابل طرح نکات ضروری تمرين می شوند. اين دو مبحث را می توان بيشتر بررسی کرد.

مسائل مات در دو حرکت :

ابتد ا بايد روشن کرد که در اين بخش ما با چه نوع مسئله ای روبروئيم و عناصر اساسی آن کدام است.

مسائل از نظر کلی به قول جورج پوليا رياضی دان نامدار بين المللی بر دو نوعند: 1- مسائل مربوط به پيدا کردن و 2- مسائل مربوط به اثبات کردن. مسائل شطرنج از نوع پيدا کردنی است، بدين صورت که ما در شطرنج با مسائل ثابت کردنی که هدف آن مثلاً اثبات صحت قضيه ای باشند روبرو نيستيم. عناصر اساسی و بخش های مختلف مسائل پيدا کردنی عبارتند از: -1 مجهول، 2- داده ها و 3- شرط. اين سه عنصر از نظر اهميت و اولويت همسان نيستند و شرط عنصر مهمتر و اصلی مسئله است. بدون درک درستی از شرط مسئله شناخت و حل مسئله ممکن نيست. مجهول بايد بواسطه شرط با داده ها ارتباط برقرار کند. برای نمونه اين مسئله را ملاحظه نمائيد: 1- مثلثی را با معلوم بودن سه ضلع آن رسم کنيد و 2- مثلثی را با معلوم بودن سه ارتفاع آن رسم کنید. در هر دو مسئله داده ها يکی است. سه پاره خط - در يکی سه ضلع و در ديگری سه ارتفاع- و مجهول هم يکی است، مثلث. ولی «شرط» اين دو مسئله با هم متفاوت است. در مسئله اول شرط شده که سه پاره خط اضلاع مثلث اند ولی در مسئله دوم سه پاره خط ارتفاع مثلث اند. لذا اين دو مسئله به کلی با هم فرق دارند. اين را به دليل اهميت عنصر شرط مثال زدیم. «شرط» در مسائل شطرنج و رياضی تفاوت مهمی با يکد يگر دارند. در رياضيات شرط مسئله را معين می کنند ولی در شطرنج چنين نيست. شرط مسئله را بايد حدس زد و پيش بينی نمود. هيچ حريفی پيش از انجام حرکت فکرش را در اختيار ديگری قرار نمی دهد و ريشه همه پيچيد گی و بغرنجی مسائل شطرنج نسبت به مسائل رياضی در همين عدم تعيين است.

پروفسور پوليا درباره مسائل «مات در دو حرکت» می گويد: در مرحله ای از بازی شطرنج مهره های سفيد و سياه، به نحوی رو در روی هم قرار گرفته اند. مجهول عبارت است از حرکت سفيد. شرط، حرکتی را طلب می کند که بدون ارتباط با حرکت سياه، سفيد بتواند در حرکت بعدی شاه سياه را مات کند. حرکت مجهول - باید هر حرکت سياه  را دفع کند- از حمله نامنتظر پيش گيری کند و پاسخ آماده خود را برای مات کردن پيش بينی کند. به این ترتيب، در اين حالت می توان تعداد جنبه های شرط را برابر تعداد حرکاتی د انست که برای سياه پيش بينی می شود.

طرح عمل و استراتژی کار چنين است: باید از حرکت بحرانی سياه که ظاهراً خطر بيشتری دارد آغاز کرد و فهرستی از حرکت های سفيد تنظيم کرد که می توانند با اين خطر عمده مقابله کنند. بعد حرکت های «درجه دوم» سياه را در نظر می گيريم و از فهرست خود حرکت هايی را که قادر به مقابله با اين حرکت های درجه دوم نيستند حذف می کنيم، «سرانجام باید تنها جواب درست باقی بماند».

اين راه حل کلی مسائل «مات در دو حرکت» است. شما می توانيد با پيروی از روش پوليا اين مسائل را حل کنيد. اين کار آسانی است، سختی کار در اين است که : چگونه می توان آن را آموزش داد؟

روند یاد گرفتن از ياد داد ن متفاوت است.!

آموزش حل اين مسائل را نمی توان با اين گونه توضيح و يا با حل کردن آنان يکی دانست. يافتن مجهول از راه کورمال و از طريق آزمون و خطا بدون آگاهی از ارتباط عناصر اصلی و يا طرح و نقشه ای کاری بی فايده و نتيجه است که جنبه آموزشی ندارد.

کار آموزش «مات در دو حرکت» را چگونه شروع کنيم؟

بهترين راه آموختن عمل است و شما آنچه را که انجام می دهيد ياد گرفته ايد. اين مسائل را تا آنجا که ممکن است بايد به تعدادی مسائل کمکی مربوط به آن تقسيم نمایید که قابل تفکر و حل کردن برای نوآموزان باشد، قطار انديشه را به حرکت درآوريد! جورج پوليا درباره حل مسائل قول مشهوری دارد به این مضمون که: «اگر نمی توانی مسئله ای را حل کنی مسئله آسان تری وجود دارد که آن را هم نمی توانی حل کنی، آن را پيد ا کن».

11.jpgبنابراين از تجزيه مسئله اصلی به رشته مسائل کمکی که دسترسی به مجهول آن آسان تر و مشابه آن باشند آغاز می کنيم. بدين معنی که مجهول تازه به راحتی از داده ها استخراج شود و دانشی برای يافتن مجهول مسئله اصلی حاصل شود.

پوليا در کتاب خلاقيت رياضی می گويد: «مسئله کمکی به مسئله ای گويند که بايد به آن توجه يا روی آن کار کنيم. اين توجه يا کار به خاطر خود اين مسئله نيست بلکه به اين خاطر است که به حل مسئله دیگری، يعنی مسئله اصلی ما کمک می کند. مسئله کمکی وسيله ای است برای رسیدن به هدف، این وسيله راه رسيدن به هدف را هموار می کند. مسئله اصلی هدف ماست و در انتهای مسير قرار دارد.

زنجیره مسائل کمکی می توانند :

- به تمرکز و کشف عناصر مسئله اصلی کمک کنند.

- مشوق انديشه شوند، بار مثبتی به تفکر دهند و گامهای مسئله اصلی را جلو ببرند.

- نقش محرک بيابند و به واکنش ها سرعت دهند. شيمی دانان به اين محرک ها کاتاليزور می گويند. چنين مسائلی در واقع القاء کننده انديشه ها هستند.

تجزیه و ترکيب مجدد، عملياتی برای حل مسئله است. تجزيه مسئله اصلی - کل- به يک رشته مسائل کمکی و بار ديگر با ذخيره دانش حاصل از آنها به مسئله اصلی - کل - روی آوردن اين است راهی که د رک ما را نسبت به مسئله اصلی به تدريج دگرگون می کند و دورنمای روشن تری برای حل آن به ما می دهد. مسائل «مات در دو حرکت» را می توان به پنج سطح از مسائل کمکی تجزيه کرد:

سطح اول: عنصر شرط این مسائل معلوم است و سفيد با توجه به اين راهنمايي - یعنی حرکت سیاه - حرکت اول (مجهول) را به آسانی پيدا می کند و در حرکت بعد مات می کند.

سطح دوم: سياه حرکت نمی کند. يعنی شرطی در مقابل سفيد وجود ندارد. ولی پيدا کردن حرکت اول - مجهول - به آسانی مسائل قبلی نیست و راهنمايي درباره حرکت اول وجود ندارد.

سطح سوم: اين مسائل بر دو بخش اند: 1- مسائلی که در آن حرکت اول معلوم است و2- مسائلی که در آن حرکت دوم معلوم است. در هر دو بخش عنصر شرط مشخص نيست. بدين ترتيب تفکر بر اين مسائل يکبار با تمرکز بر حرکت اول و بار ديگر با توجه به حرکت دوم شروع می شود. اين دو روش تفکر برای رسيدن به مات يعنی يکبار از اول به آخر - مبدأ به مقصد- و بار ديگر از آخر به اول - مقصد به مبدأ - نکته ای مهم در يادگيری است.

سطح چهارم: در مسائل اين بخش شرط مشخص نيست ولی داده ها مشخص انـد و با دو مهره نامبرده و معلـوم شاه مات می شود. مهارت در همکاری و حرکات مرتبط به يکديگر نکته اين مسائل است.

پس همه مراحل را ادغام می کنيم. با توجه به داده ها بايد شرط مسئله را حدس زد و با مرتبط کردن داده ها و مجهول بوسيله شرط مسائل حل شوند. بنابراين کار ذهنی حل کننده را می توان به مثابه نيرويي دانست که به تجربه های حاصل از مسائل سطوح پيشين جان تازه ای می دهد و بين آن تجارب و اين مسائل ارتباط برقرار می کند و نقش بسيج کننده و تنظيم کننده در هنگام تفکر بر اين مسائل را نیز دارد.

 

مسائل نقشه راه :

مسائل «نقشه راه» مسائل قراردادی و ساختگی هستند که ربط مستقيمی به بازی شطرنج ندارند ولی شناخت و حل آنان برای درک شطرنج بسيار اهمیت دارند. حفظ مهره ها از حملات حريف از اولين مشکلات آموزشی مربيان است. چندين و چندبار بايد گفت که مراقب مهره های خود باشيد و بی ثمری اين گفته ها را در بازی نوآموزان تجربه کرد؟! اندرزها بی فايده است و هيچ کلام سحرآميزی وجود ندارد. چشمانی که عاد ت ندارند در بيشه گل و گياه را ببينند هيچ گل و گياهی را نمی بينند.

چاره کار در آنست که نوآموزان را با اين مسائل، در حالی که به وضوح در آن ضعف دارند درگير کنيد. حل يکايک اين مسائل که در واقع پالود ه از جنبه های بی ربط اند، بدون ترديد تأثیرگذار هستند.

به يک نمونه از اين مسائل توجه کنيد :

شرط اين است که : 1- فقط سفيد حرکت کند، 2- مهره سفيد زده نشود، 3- سفيد مهره ای را نزند، 4- با کمترين حرکات به خانه نقطه دار برود. فيل سفيد در هر حرکت تا رسيد ن به خانه نقطه دار بايد مراقب باشد که زده نشـود و اين بيم و حساسيت دليل آن است که نوآموزان بتوانند مهره های حريف و حرکات را ببينند.

 

 

12.jpg

اما بررسی دقيق تر اين مسائل نشان می دهد که رفتن به سوی هدفی مشخص به اهداف ديگری شکل می دهد و تحقق هدف اصلی وابسته به اهداف ثانویه می شود. ماکس ايوه در کتاب «استراتژی و تاکتيک در شطرنج» می گوید: «کسی که جز کيـش و مات دادن به حريف هد ف ديگری را در نظر ندارد، هرگز يک بازيکن خوب نمی شود. بايستی هدف اصلی کيش و مات کردن حريف خود را با هدف ساده تر و آسان تـر عوض کنيم». هدف هـا به درجـات اصلی و وسیله ای تقسيم می شوند مثلاً در همين مثال خانه d7هدف اصلی است و خانه های c8و a6اهداف وسیله ای می باشند. هر هدف اصلی که به زیر هدف های وسیله ای تقسيم نشود غيرقابل دسترسی است. رفتن به سوی هدف اصلی بد ون کاهش فاصله از حالت اوليه حرکتی محال اسـت! مثلاً فرض کنيد در مسئله مورد اشاره ما اسبی در خانه c8قرار گيرد. در اين صورت هدف اصلی به زير هدفی تقسيم نمی شود و راهی به سوی آن نيست. توجه به هد ف کار فکری و روحی رسيدن به آن را ميسر می سازد. از منظر هدف، بهتر می توان «نقشه راه» را ديد و حرکات مرتبط به يکديگر را پيدا کرد. اين امر از خصوصيات تفکر استراتژيک است که حرکات تاکتيکی را معين می کند.

داشتن ديد استراتژيک و انجام حرکات تاکتيکی در اجرای آن بسيار مهم تر از آشنايي با اين مفاهيم به طور ذهنی است و تسلط بر اين مفاهيم در همه اين مسائل تمرين می گردد. اين تمرينات درک استراتژيکی و تاکتيکی نوآموزان را تربيت می کند و راه رسيدن به هدف را تجربه­ مند می سازد.

 

تهيه و تدوين : دانش دادگر

 

 

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

ناشناس در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

عالی بود

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  قهرمان بانوان کشور - ۱۴۰۳
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سبچانی
  ارشیا محمدیان سبچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان کشور در مسابقات استاندارد زیر ۱۴ سال ۱۴۰۲
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال مسابقات سریع در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام سوم رده سنی زیر ۸ سال قهرمانی استان در سال ۱۳۹۸